رزرو هتل

معرفي هتل هاي ايران و آشناي با سايت هاي رزرو هتل

ارزشيابي انواع هتلها

ز

در بخش استاندارد كيفيت خدمات گردشگري مهمانخانه هاي كشور از اين مجموعه با حداقل شرايط استاندارد كيفيت خدمات در هتل ها آشنا مي شويد:

اين شرايط بر مبناي نيازها و انتظارات مشتريان تنظيم شده است. استانداردهاي آورده شده در اين مجموعه بطور كلي ، حد انتظار در هر سطح از درجه را مشخص مي سازد اما خدمات موجود در هتل ها و سطح كيفي آنها منحصر به اين استاندارد ها نيست و اين گونه واحد ها ميتوانند استاندارد كيفيت خدمات خود را فراتر از اين استاندارد ها تعيين نمايند.حداقل شرايط لازم براي درجه بندي يك هتل در يكي از سطح درجات، دارا بودن سطحي از خدمات و تسهيلات است كه مي بايست در آن واحد به ميهمانان عرضه شود هتل ها در اين دستورالعمل در پنج سطح زير درجه بندي ميشوند.

يك ستاره، دو ستاره، سه ستاره، چهار ستاره، پنج ستاره

حداقل شرايط لازم براي هريك از هتل ها در پايين ترين سطح كه يك ستاره خواهد بود در زير آورده شده است.

  • رعايت حداقل سطح كيفي در قسمت هاي مختلف واحد

  • يك هتل معمولاً حداقل 8 اتاق خواب دارد

  • 75% اتاق خواب ها با حمام يا تسهيلات خصوصي هستند.

  • وجود محلي براي صبحانه خوري كه متناسب با ظرفيت هتل طراحي شده باشد.

  • وجود سيستم سرمايش و گرمايش قابل كنترل در اتاق خوابها.

سطح امتيازات

درجه

 حداقل كسب امتياز 1 براي هر مورد الزامي است و حداقل ميانگين مجموع امتيازات در اين سطح از درجه نبايد كمتر از 2 باشد.

 يك ستاره   *

 حداقل كسب امتياز 3 براي هر مورد الزامي است و حداقل ميانگين مجموع امتيازات در اين سطح از درجه نبايد كمتر از 4 باشد.

 دو ستاره    *

 حداقل كسب امتياز 5 براي هر مورد الزامي است و حداقل ميانگين مجموع امتيازات در اين سطح از درجه نبايد كمتر از 6 باشد.

 سه ستاره  ***

 حداقل كسب امتياز 7 براي هر مورد الزامي است و حداقل ميانگين مجموع امتيازات در اين سطح از درجه نبايد كمتر از 8 باشد.

 چهار ستاره ****

 حداقل كسب امتياز 9 براي هر مورد الزامي است .

 پنج ستاره   *****

ارزيابي امتيازات:

هر يك از موارد خدمات، تجهيزات، فضاي هاي موجود، نيروي انساني و... در هتل مورد ارزيابي قرار مي گيرد و متناسب با آن امتيازي كسب مي نمايد. در فرايند ارزيابي، امتيازاتي  از صفر تا 10 ممكن است به هر يك از موارد ارزيابي تعلق گيرد. اين امتياز بر اساس كيفيت و مطلوبيت مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

                    كيفيت (تحت شرايط كلي)

واحد اقامتي مي تواند اتاق خواب داشته باشد. محوطه ي عمومي آن محدود و خدمات و تسهيلات محدودي از غذا و آشاميدني را دارد. ممكن است خدمات  غير رسمي  صورت گيرد كه اغلب توسط خانواده و يا صاحب هتل در فضايي خانوادگي اداره مي شود. دكور، وسايل و لوازم ممكن است بيشتر كيفيت لوازم خانگي را داشته باشند تا فضايي كه معمولاً در هتل و مراكز اقامتي وجود دارد.بطور كلي، حداقل شرايط قابل قبول پاكيزگي و بهداشت بايد رعايت شود. وسايل و تجهيزات سالم و قابل استفاده باشد.

يك ستاره *

ممكن است هتل كوچك و يا متوسط باشد. مثلاً كمتر از 30 اتاق خواب، احتمالاً با محوطه عمومي محدود اما با اتاق خواب هايي بهتر و راحت تر از هتل هاي يك ستاره. اغلب هتل توسط صاحب آن و بصورت خانوادگي اداره مي شود. ممكن است در آن امكانات هتل هاي رسمي باشد، مجموعه اي از خدمات و تسهيلات در واحد اقامتي عرضه مي شود كه شامل غذا و آشاميدني است. دكور، لوازم، تجهيزات و اثاث آن كمتر شبيه لوازم خانگي است كه در هتل هاي يك ستاره ديده ميشود. خدمات و برخورد با ميهمان از طرف مديريت و كاركنان، بصورت رسمي ارائه ميشود و كاركنان هتلبه وظايف خود آشنا هستند.

دو ستاره **

ممكن است هتل هايي با اندازه متوسط، با بيش از 20 اتاق خواب، با خدمات و تسهيلات و كيفيت بهتر از هتل هاي يك و دو ستاره ديده شود. تاسيسات و مراكز اقامتي كوچكتر هم مي توانند كيفيت و خدمات هتل سه ستاره را عرضه نمايد. دسترسي هاي عمومي بهتر در فضاهاي داخلي ساختمان وجود دارد. در مناطق خارج از شهر و حاشيه شهرها معمولاً فضاي محوطه عمومي و اتاق خواب ها بزرگتر است. مديريت و كاركنان ظاهر مرتب و رسمي دارند و آموزش هاي لازم را در خصوص وظايف خود ديده اند. كاركنان در سطح بالاتري از نظر آگاهي نسبت به كاركنان هتل هاي دو و يك ستاره هستند و معمولاً در اين گونه واحدهاي اقامتي تاكيد بيشتري بر كيفيت خدمات و راحتي ميهمان نسبت به درجات پايين تر وجود دارد.

سه ستاره ***

در اين نوع هتل ها ارائه سرويس با كيفيت بالا با استفاده از مجموعه اي از تسهيلات و خدمات مورد نظر ميمان است. اين گونه هتل ها معمولاً فضاهاي وسيع تري دارند. ولي هتل هاي كوچك تر مي تواند با تجهيزات لوكس تر و بهتر با بالابردن سطح كيفي خدمات انتظارات ميهمانان را از يك هتل چهار ستاره برآورده نمايد. هتل هاي چهار ستاره فضاهاي عمومي خيلي خوبي دارند. اولويت استفاده از تسهيلات فضاهاي عمومي هتل ها با ميهمانان مقيم هتل است. در صورت وجود ظرفيت بيشتر ارائه خدمات در اين فضاها به ساير مشتريان مانعي ندارد. اتاق خواب ها آسايش و كيفيت بهتري را نسبت به هتل هاي سه ستاره عرضه ميكنند. ساختار ارائه خدمات حرفه اي بوسيله كاركنان حرفه اي و يونيفرم پوش در هتل وجود دارد. وجودبخش اغذيه و اشريه در سطح و كيفيت بالا و تاكيد و برخورد جدي نسبت به تهيه ي غذا و آشاميدني با تامين كيفيت مطلوب غذا و آشاميدني. با توجه به محل و سبك كار و نوع مشتريان، فضاهايي مانند فضاي كنفرانس و ضيافت، مركز تجاري، بهداشت، تفريح، ورزشي بايد باشد. فضاي ديگري غير از رستوران اصلي براي غذا خوردن بايد وجود داشته باشد.

چهار ستاره ****

اين مراكز اقامتي با تاسيسات لوكس، بزرگ و رعايت استانداردهاي بالاتر بين المللي، تسهيلات بيشتر نسبت به چهار ستاره خدمات مورد نياز ميهمانان و سرويس غذا و آشاميدني را ارائه مي نمايند.مركز اقامتي بزرگ و لوكس مجموعه اي از تسهيلات اضافه را ارائه مي دهد. خدمات عالي، توجه مشتري رابه حضور كاركنان آموزش ديده جلب ميكند. وضع ظاهرهتل استانداردهاي بين المللي را براي اين صنعت نشان ميدهد.

پنج ستاره *****

براي اينكه هتلي از لحاظ درجه ارتقاء يابد، ميبايست كيفيت استاندارد خدمات ارائه شده به ميهمان را تا حد قابل قبول بالا برد و مجموعه اي از تسهيلات خدمات مورد انتظار را فراهم آورد. بديهي است كه كيفيت خدمات اهميت اساسي دارد اما مشتري ها انتظار دارند كه سطح خدمات و مجموعه تسهيلات در هتل هايي با درجات بالاتر به تناسبب درجه افزايش يابد.همه هتل ها بايد مقررات الزامي را رعايت نمايند. ارزيابي هتل ها در پنج مورد صورت خواهد گرفت:

  • امور ساختماني، تاسيساتي هتل و متعلقات آن

  • امور خدمات و تجهيزات هتل

  • امور ايمني، بهداشت و پايداري

  • امور اغذيه و اشريه

  • امور مديريت، نيروي انساني و آموزش

در ارزيابي امتيازات در مجموع امتيازات داده شده  مي بايست نسبت زير رعايت گردد:

الف) امور ساختماني و تاسيساتي و موارد مربوط به آن 30% از كل امتيازات

ب) امور مربوط به نوع سطح سرويس و خدمات و تجهيزات و موارد مربوط به آن 50% از كل امتيازات

ج) امور مربوط به مديريت، نيروي انساني و آموزش 20% از كل امتيازات

    كيفيت (تحت خدمات كلي)

همه ميهمانانبه شيوه اي دوستانه، كارآمد و مودبانه پذيرفته مي شوند.همه امور مربوط به رزرواسيون و سوالات، درخواستها،نامه نگاري ها و شكايت بازديد كنندگان با رفتاري مودبانه و فوري پاسخ داده مي شود. مديريت و كاركنان اطلاعات كاملي درباره هتل، جاذبه هاي محلي و رويدادها دارند. خدمات بايد بطوري شايسته ارائه شوند. مهارت هاي فني مي تواند محدود باشد. تلفن هاي ورودي ميهمانان بايد به شيوه اي مطلوب وصل شود و مسئول به اين كار آموزش لازم را ديده باشد.

يك ستاره *

در اين سطح بايد نشانه هاي بيشتري از برخورد حرفه اي در لباس و مهارت هاي فني به چشم بخورد. خدمات مي تواند با تعداد محدود كاركنان و يا بطوري خاص توسط صاحبان هتل انجام شود.

دو ستاره **

خدمات رسمي تر، با سطح بالاتري از مهارت كاركنان وجود دارد . مديريت كاركنان حضور رسمي تر و آراسته تري دارند و معمولاً كاركنان لباس رسمي مي پوشند. مهارت هاي فني و اجتماعي پاسخگوي نيازها و درخواست هاي ميهمان است. مسئول پذيرش بايد حداقل يه يكي از زبانهاي زنده دنيا مسلط باشد.

سه ستاره ***

كاركنان با لباس رسمي و با نظارت مديريت حضور دارند. مهارت هاي فني و اجتماعي پاسخگوي نيازها و درخواست هاي ميهمان است. مسئول پذيرش بايد حداقل به يكي از زبانهاي زنده دنيا مسلط باشد.

چهار ستاره ****

از كاركنان مجرب در قسمت هاي مختلف هتل استفاده شده است. مديريت بر كاركنان و نظارت بر كليه قسمت ها وجود دارد. وجود وظايف دوگانه براي كاركنان نشان ميدهد كه هتل در اين سطح از درجه قرار ندارد. صرف نظر از شيوه خدمات، مهارتهاي فني و اجتماعي، نشان دهنده ي وجود نظم فوق العاده در اين سطح از درجه است

پنج ستاره *****

 


برچسب: ،
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ شهريور ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۵۴:۳۱ توسط:وب سازان نوين ايده موضوع: