رزرو هتل

معرفي هتل هاي ايران و آشناي با سايت هاي رزرو هتل

طراحي سايت

 

طراحي سايت

طراحي سايت

عصر حاضر , عصر اطلاعات و ارتباطات است. وب سايت به عنوان يك مدل ارتباطي قدرتمند در اينترنت محسوب مي شود.به طوري كه اغلب سازمان ها, ادارات, شركت ها و حتي افراد تمايل به داشتن وب سايت در اينترنت دارند تا از طريق آن خودشان را به دنيا معرفي كنند. اين موضوع يك اجبار است و همه افراد در آينده نزديكي به اين نتيجه مي رسند كه بدون حضور در اينترنت , از دنياي ارتباطات غافل خواهند بود. در طراحي وب سايت با توجه به نياز مشتري امكانات مختلفي در نظر گرفته مي شود. و تصميم گيري در اين مورد بعد از فاز تحليل با توجه به اهدافي كه براي سايت در نظر گرفته خواهد شد مشخص تر مي شود. بعد از اينكه كار طراحي سايت  انجام شد و سايت با موفقيت راه اندازي گرديد تازه  آن كسب و كار  اولين قدم در ورود به دنياي ديجيتال را برداشته است بنابراين براي موفقيت و رسيدن به سود از طريق وب سايت بايد گام هاي بعدي براي سئو سايت را هم برداريد. كه گام هاي بعدي با توجه به هدف برنامه ريزي شده مشخص مي گردد.

 

طراحي سايت فروشگاهي

طراحي سايت فروشگاهي يا فروشگاه اينترنتي يك از نيازهاي اساسي براي براي صاحبان كسب و كاري است كه مي توانند محصولات و يا خدمات خود را بصورت آنلاين تبليغ كنند تا مشترياني كه به دنبال كالا يا خدمت مربوطه در اينترنت مي گردند شما را پيدا كنند و بتوانند با شما ارتباط برقرا كنند.

طراحي فروشگاه اينترنتي

 

 

طراحي سايت تبليغاتي

با ظهور و همه گير شدن وب سايت ها و نقش آن در معرفي كالا و خدمات شركتهاي تبليغاتي و افراد خلاق هم در دنياي اينترنت وب سايت هاي را راه اندازي كردند كه شروع به ثبت اگاهي و تبليغات صاحبان كسب و كار در وب سايت ها كردند و كه سادگي، راحتي استفاده، و ثبت اگهي، ايندكس شدن اگهي در نتايج موتورهاي جستجو و همه گير توسط  كاربران اينترنت كليد موفقيت اين نوع وب سايت ها مي باشد.

طراحي وب سايت تبليغاتي

 

 

 

طراحي سايت شركتي

شركت ها با داشتن يك سايت قوي در دنياي مجازي خود را به مشتريان معرفي مي كنند و كالا و خدمات را معرفي مي كنند  و مزيت رقابتي خود نسبت به ديگر  رقبا را بيان مي كنند و همچنين وب سايت پل ارتباطي مي شود براي ارتباط شركت با مشتريان بصورت 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز براي پاسخگويي به سوالات متداول مشتريان و نحوه همكاري مشتريان با شركت و تهيه محصولات و خدمات مربوطه مي باشد.

طراحي سايت شركتي

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۳۶:۴۵ توسط:وب سازان نوين ايده موضوع:

مطالعه موردي هتل هاي استقلال، انقلاب و كوثر تهران

 هدف از انجام اين تحقيق بررســـي تأثير محيط فيزيكي بر ادراك مشـــتريان از كيفيت خدمات در صـنعت هتل داري و رزرو هتل ميباشـد. در اين راسـتا، پس از تهيه پرسـشـنامه اسـتاندارد با اسـتفاده از مدل هاي ســـروكوال و مدلهاي محيط خدماتي بيتنر و بيكر، بين نمونهاي 384نفري از مشـــتريان هتل هاي اســـتقلال، انقلاب و كوثر تهران توزيع گرديد. نتايج اين تحقيق نشـــان داد كه تأثير محيط فيزيكي بر ادراك مشـــتريان از كيفيت خدمات به مراتب بيشتر از محيط ناملموس بود. همچنين از بين ابعاد تشــكيل دهنده محيط فيزيكي، عوامل مرتبط با طراحي و دكوراســيون، شــرايط محيطي و در نهايت علايم و نشانه ها، به ترتيب بالاترين تأثير را بر ادراك مشتري از كيفيت خدمات داشته اند.

مشـــتريان هتلها معمولاً در يك زمان خدمتي را با چندين معيار ارزيابي خريداري ميكنند. نوعادت صميم خريد ممكن ا ست با در نظر گرفتن مواردي همچون كيفيت خدمات، سرعت تحويل، قيمت و ســاير انگيزههاي خاص خريد صــورت گيرد. ضــروري اســت كه كســب و كارهاي مرتبط با هتلداري،ترجيحات و انتخاب هاي مشتريان را هنگام تصميم گيري در مورد ويژگي هاي مح صولات و خدمات، مد نظر قرار دهند. كيفيت در سازمان خدماتي سنجشي است از اينكه تا چه حد خدمت ارائه شده انتظارات مشتريان را برآورده مي سازد. ماهيت اغلب خدمات اينچنين است كه م شتري در فرايند ارائه خدمت حضور دارد، اين بدان معناست كه ادراك مشتري از كيفيت نه تنها از استفاده خدمت بلكه همچنين از فرايند ارائه خدمت نيز متأثر اســت. تمايل به ارائه خدمات با كيفيت، نقش مهمي در صــنايع خدماتي مانند خدمات بيمه اي، بانكي، پذيرائي و... ايفا مينمايد، زيرا كيفيت خدمات رساني براي بقا و سودآوري سازمان امري حياتي به شمار ميرود. در واقع امروزه رضايت مشتري و كيفيت خدمات به عنوان مسايل حياتي در اغلب صنايع خدماتي به شمار ميروند.

نتايج تحقيقات مختلف نشــان ميدهد كه بين كيفيت خدمات و عملكردهاي مالي ســازمان ارتباط مثبتي وجود دارد. در حقيقت شركت هايي با كيفيت خدمات بالا، از سهم بازار بيشتر، بازگشت سرمايه بالاتر و گردش داراييه اي بيشتري دارند. بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه در بلند مدت مهمترين عامل اثر گذار برعملكرد تجاري، كيفيت كالا و خدماتي ا ست كه سازمان نسبت به رقباي خود عر ضه ميكند قباديان امكانات فيزيكي بهعنوان بخشـي از فرايند ارائه خدمت نقش بسـزائي در ادراك م شتريان از كيفيت خدمات دارد. ارزيابي و ق ضاوت م شتريان از يك خدمت متكي بر ن شانه ها و علايم بيروني اسـت. عموما خدمت در يك زمان توليد و مصـرف ميشـود. مشـتري خدمت را از طريق تجهيزات فيزيكي مصرف ميكند و بهطور طبيعي مشتري در معرض محلي است كه محصول در آنجا توليد ميشـــود. اين امر بر ادراكات و ارزيابي مشـــتري از تجربه خدمت تأثير خواهد گذاشـــت. محيط فيزيكي مرتبط با ت صوير ذهني از تجهيزات شامل نشانه هاي خارجي ا ست كه بر روي درك و ر ضايت مشـــتري از خدمت تأثير ميگذارد. اگرچه محيط فيزيكي بر رفتار و نگرش مشـــتري تأثير دارد، اما تحقيقات كمي بر روي تأثير محيط فيزيكي بر ادراك مشتري از كيفيت، صورت گرفته است. اگر محيط فيزيكي هتل را متشـــكل از عناصـــري چون محيط خارجي هتل، آرايش و ترتيب تجهيزات، تميزي، كيفيت تجهيزات الكترونيكي كه عوامل كليدي براي ارزيابي مثبت مشـــتريان از كيفيت خدمات درك شده هستند، بدانيم، محيط فيزيكي بايد عاملي تعيين كننده براي اكثر هتل ها باشد. مالكان هتل ها نياز به سرمايهگذاري كلاني براي ايجاد محيط فيزيكي مؤثر دارند. البته نكته مهم اطمينان از سودمند بودن اين سرمايه گذاري هاي مالي است.

اراسورامان چندين معيار درك كيفيت خدمات را شناسائي كرد. اين معيارها به شرح زير است  :

1.دسترسي: سادگي دسترسي و برقراي تماس.
2.ارتباطات: مطلع سـاختن مشـتريان درباره خدمات به شـيوه اي كه براي مشـتريان قابل درك
باشد.
3.صــلاحيت شــايســتگي: كاركنان بايد داراي اطلاعات، دانش و مهارت هاي لازم جهت انجام
خدمت به شكل اثربخش باشند.
4.احترام تواضع: ادب، احترام و توجه و رفتار دوستانه نشان دادن در مقابل مشتريان.
5.اعتبار: توانائي ارائه خدمت در اولين زمان به شكل صحيح.
6.قابليت اعتماد: اندازه اي كه خدمات باور ميشــوند، شــهرت و اعتبار ســازمان و رفتار كاركنان
جلو باجه، همگي در قابليت اعتماد سهيم هستند.
7.پاسخگويي: توانائي رسيدگي به شكايات و ارتقاء خدمت به شكلي اثربخش.
8.امنيت: عدم احساس خطر، ريسك، شك و ترديد.
9.درك و شــناخت مشــتري: اين بعد مســتلزم تلاش در جهت درك نيازها و خواســتههاي ويژه
مشتريان، توجه فردي نشان دادن به آنها و شناخت مشتريان هميشگي است
.

iran hotels

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ساعت: ۰۱:۳۴:۴۵ توسط:وب سازان نوين ايده موضوع:

دستورالعمل پاسخگويي به تماس هاي تلفني در هتل

iran hotel

يكي‌ از مهمترين مولفه‌هاي موفقيت در كسب و كار توانايي پاسخگويي به ميهمانان و برقراري ارتباط با آن‌ ها بوسيله‌ي تلفن است. پاسخگويي به تماس‌هاي تلفني اگرچه كار فيزيكي‌ و دشواري نيست اما بسياري از هتل‌ها امروزه به خاطر عدم پاسخگويي صحيح به ميهمانان براي رزرو هتل خود ضرر‌هاي جبران ناپذيري كرده اند.
به هر حال ميهماناني كه پاسخ مناسبي دريافت كنند دوباره تماس خواهند گرفت و اين امر سبب رونق كسب و كار ما خواهد شد. تلفن يكي‌ از پركاربردترين وسايل ارتباط جمعي است كه متاسفانه اهميت آن ناديده گرفته شده است. شما به وسيله آن قادر خواهيد بود كه با مردم در دوردست‌ترين نقاط ارتباط برقرار كنيد و در هزينه و وقت خود نيز صرف جويي كنيد.
امروزه كمپاني‌هاي برتر به فكر استفاده بهينه از اين وسيله ارتباط جمعي هستند و بر اهميت پاسخگويي صحيح به ميهمانان تاكيد دارند و در اين راستا تلاش شده است تا آداب پاسخگويي صحيح به تماس‌هاي تلفني مورد تاكيد قرار گيرد.در تماس‌هاي تلفني نحوه برخورد با مخاطب از اهميت به سزايي برخوردار است و در واقع ضمانتي براي همكاري و ارتباط ما در آينده خواهد بود. ديل كارنگي مي‌‌گويد: شما هرگز شانس دومي‌ نداريد تا اولين برخوردتان را اصلاح كنيد.
هنگامي كه در تماس تلفني با فرد غريبه صحبت مي‌كنيم ناخواسته تصويري در ذهن خود از آن فرد مي‌‌سازيم و اين امر درمورد مخاطب ما نيز مصداق دارد. تلفن اولين و شايد تنها راه ارتباطي‌ ما با مشتري است، بنابرين استفاده بهينه از اين فرصت بايد در دستور كار ما قرار گيرد. در واقع شما اين فرصت را داريد تا در تماس تلفني خود با مخاطب درباره ماهيت كسب و كار و يا نقش خود در اين فرآيند صحبت كنيد.تصويري كه شما از خود در ذهن مخاطب باقي‌ مي‌‌گذاريد و همچنين ارتباط اوليه‌ با وي بسيار اهميت دارد. اگر تن صداي شخصي‌ كه پاسخگوي تلفن ها است نامناسب باشد ممكن است مخاطب رنجيده خاطر شود. هنگامي كه شخصي‌ تماس مي‌گيرد سوال و نحوه پاسخگويي  مشخص مي‌كند كه ما با چه تيپ شخصيتي ارتباط داريم و چگونه بايد مكالمه را مديريت كنيم.
استفاده بهينه از تماس‌هاي تلفني يك هنر است و لازمه آن تجربه كافي‌ و به دست آوردن مهارت‌هاي ارتباطي‌ است. بياييد صادق باشيم! آيا تا به حال با مشكلات زير روبرو شده ايد؟
• نفهميدن منظور كسي‌ كه پشت خط است.

• احساسي ناخوشايند از تماس تلفني و شخصي‌ كه در حال مكالمه است.

• احساس شرمندگي از اينكه نتوانسته ايد منظور خود را به خوبي‌ براي مخاطب خود روشن كنيد.

• احساس ناخوشايند داشتن نسبت به مخاطب تنها به دليل صداي وي.

• بي‌ نتيجه بودن مكالمه تنها به خاطر مشغله در لحظه تماس تلفني.

اگر پاسخ شما براي هر يك از موارد بالا مثبت است بنابرين عملكرد شما به خوبي‌ كه خودتان تصور مي‌كنيد نبوده است!

از آنجايي كه زبان بدن در لحظه تماس تلفني كاربردي ندارد بايد كاملا مطمئن شويم كه به خوبي‌ توانسته ايم منظور خود را بيان كنيم.
تن صداي شما بيانگر احساسات و عواطف شماست و همچنين مي‌‌تواند بيانگر ديدگاه شما نسبت به مخاطب باشد.
به خاطر داشته باشيد اينكه چه مي‌‌گوييد مهم است اما چگونگي بيان آن از اهميت بالايي برخوردار است.
در واقع ارتباط كلامي تنها ۷% از فرآيند ارتباطات است و نقش اصلي‌ را زبان بدن ايفا مي‌كند. بنابرين بايد كيفيت ارتباط كلامي ما تا حدي افزايش پيدا كند كه اين ضعف را تا حدودي پوشش دهد.
بنابراين لازم است كه تاثير مثبتي بر روي مخاطب بگذاريد و مخاطب احساس كند كه شما مي‌‌خواهيد كمك كنيد و به مشكلات و خواسته‌هاي وي اهميت مي‌‌دهيد.
به هنگام پاسخگويي به تماس‌هاي تلفني بايد خونسرد باشيم و كاملا با دقت گوش دهيم. اگر مخاطب قصد دارد پيغامي را براي شخص خاصي‌ بگذارد كاملا با وسواس يادداشت كنيم.
زماني‌ را براي استراحت خود در نظر بگيريد تا به هنگام پاسخگويي به تماس‌هاي تلفني بازدهي بالايي داشته باشيد.
اگرچه پشت تلفن مخاطب شما را نمي‌بيند اما هنگام پاسخگويي لبخند بزنيد. بنشينيد و يا كاملا صاف بايستيد و با صداي آرام حرف بزنيد و صداي تلفن را نيز پايين بياوريد.

iran hotel


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت: ۰۳:۲۷:۰۰ توسط:وب سازان نوين ايده موضوع:

جت شخصي و هتل هاي زنجيره اي براي نيمار

 

رزرو هتل

 


باشگاه پاري سن ژرمن فرانسه پيشنهاد جت شخصي و هتل هاي زنجير هاي را به نيمار داده است. مدير برنامه ستاره برزيلي بارسلونا اعلام كرد اين باشگاه فرانسوي براي متقاعد كردن نيمار به او پيشنهاد يك جت شخصي و هتل زنجيره اي را داده بوده است. و اگنر ريبريو گفت: «آنها تماس گرفتند و به نيمار گفتند كه براي بازي كردن در پاري سن ژرمن چه چيزي مي خواهي؟ آنچه مي خواهي را داريم. » من از آنها پرسيدم: «چه پيشنهادي دارند؟ » مدير ورزشي باشگاه پاري سن ژرمن گفت: «سود يك هتل زنجير هاي در سراسر دنيا. » از او پرسيدم آيا نيمار صاحب يك هتل خواهد شد؟ او (مدير ورزشي باشگاه) گفت: «بله مشكلي وجود ندارد و حتي يك جت شخصي براي او در نظر خواهيم گرفت.

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۲۴:۴۲ توسط:وب سازان نوين ايده موضوع:

اداب و رسوم در رستوران هتل

اداب استفاده از چنگال، كارد و قاشق بر سر ميز رستورا ن هتل هاي لوكس براي بسياري گيج كننده  شده، زمان و طرز استفاده از هر كدام را به درستي نمي دانند. اين مسئله همراه با طرز صحيح استفاده از دستمال سفره، نوع خاص ميل كردن بعضي از غذاها و آداب كلي رفتار و صحبت در يك ميهماني رسمي، موضوعي است كه در اين مطلب به عنوان اصول برتر در ضيافت هاي تشريفاتي مورد اشاره قرار خواهد گرفت. قواعد در اين حوزه ممكن است از هتلي به هتل ديگر )جايي به جاي ديگر( متفاوت باشد ولي توصيه هايي كه در ادامه مي آيد در ا كثر مواقع به درد شما خواهد خورد. همچنين ممكن است رزرو هتل هاي برتر دنيا هم قواعد خاص خودش را داشته باشد.

 

Iran hotels

 

كارد و چنگال و قواعد استفاده از آنها

استفاده از كارد و چنگال هاي بسياري كه اطراف بشقاب چيده مي شوند، هميشه چالشي براي افرادي كه به اين شكل از صرف غذا عادت ندارند مي باشد. بر سر ميزي كه با قواعد صحيح ميزآرايي و تشريفات چيده شده است معمولا مجموع هاي از چنگال ها را در سمت چپ بشقاب خود و مجموع هاي از كارد و قاشق را در سمت راست آن مي بينيد (معمولا ميزها براي افراد راست دست چيده مي شوند). قاعده بسيار آسان در اين موقعيت استفاده از اين وسايل از سمت خارج به داخل مي باشد بدين گونه كه ابزار برند هاي كه در دورترين نقطه از بشقاب شما قرار دارند براي وعده اول مورد استفاده قرار مي گيرند. ا گر باز هم در موقعيتي قرار گرفتيد كه مطمئن نبوديد بايد چه كاري را انجام دهيد همواره بهترين راه نگاه كردن و تقليد از ميزبان است. هميشه سعي كنيد مقدار كمي از غذا را هر بار برداريد و ميل كنيد و در ميان هر كدام از اين دفعات ابزار برنده (كارد و چنگال) را پائين آوريد. وقتي كارد و چنگال را پائين مي گذاريد آنها را روي بشقاب قرار دهيد و هيچ گاه آن را دوباره روي ميز نگذاريد و يا نيمي از آن در بشقاب و نيمي ديگر را بيرون از آن). نوكِ كارد و چنگال را روي هم قرار داده (ا گر دو عدد ابزار را در دست داريد) يا ا گر تنها يك ابزار در دست داريد آن را مايل روي بشقاب قرار دهيد. اين كار به پيشخدمت مي گويد كه شما هنوز غذا خوردن را تمام نكرد ه ايد. هر گاه كه غذاي خود را تمام كرديد به طور عمودي كارد و چنگال خود را كنار هم در مركز بشقاب خود قرار دهيد. دندانه هاي چنگال بايد به سمت بالا و سمت برنده كارد هم بايد به سمت مركز، رو به چنگال قرار گيرد.

همواره سعي كنيد كارد و چنگال را با هم در دو دست خود بگيريد، نبايد غذاي خود را در همان ابتدا قطعه قطعه كنيد و بعد از آن تنها از چنگال استفاده كنيد (اين كار به طور سنتي در آمريكا معمول است ولي در اروپا اين طور نيست). دندانه چنگال شما بايد هميشه به سمت بشقاب و پايين باشد- براي غذاهاي مشكل مثل حبوبات مي توانيد از كارد خود براي قرار دادن آنها روي چنگال خود استفاده كنيد. البته بايد توجه داشته باشيد كه هيچ گاه از چنگال به تنهايي به عنوان قاشق استفاده نكنيد. هر قسمتي از غذا كه بر روي زمين افتاد را بر نداريد، آن قسمت توسط پيشخدمت جايگزين مي شود.

 

هتل

قاشق سو پخوري

قاشق هاي سو پخوري به دو شكل موجود هستند- يكي به شكل يك كاسه گرد و ديگري به شكل تخ ممرغ. وقتي كه سوپ ميل مي شود، ظرف سوپ بايد روي ميز باقي بماند. خوردن و سر كشيدن سوپ از درون بشقاب هيچ گاه پسنديده و قابل قبول نيست. براي ميل سوپ قاشق خود را از مركز بشقاب به سمت لبه دورتر بشقاب برده و آن را نيمه پر كنيد و آنگاه قاشق را به طرف دهان خود برده (هيچ گاه سر خود را به سمت قاشق نبريد) و از لبه قاشق سوپ را به شكل نوشيدن از لبه ليوان بنوشيد و هيچ گاه كل قاشق را در دهان خود قرار ندهيد. البته بايد دقت كنيد كه به اصطلاح هورت نكشيد.

 

Tehran hotels

 

دسر و پودينگ

پودينگ نبايد با دسر اشتباه گرفته شود (از اين رو كه وعده كاملا جدا مي باشند كه يكي مي تواند جاي ديگري را بگيرد). پودينگ به طور معمول وعد هاي است از رسته شيريني جات در حاليكه دسر معمولا از ميوه يا پنير تشكيل مي شود.
براي صرف پودينگ معمولا چنگال و قاشق با هم استفاده مي شود. قاشق پودينگ به همان نحوي كه كارد را در دست خود مي گيريد گرفته مي شود به طوريكه قسمت گود قاشق به سمت داخل قرار داشته باشد و براي افراد راست دست در دست راست قرار مي گيرد. چنگال پودينگ تنها به عنوان كمك كننده در كنار قاشق استفاده مي شود از اين رو چنگال پودينگ را نبايد هيچ گاه در دهان خود قرار دهيد. از چنگال خود استفاده كنيد، قسمتي از پودينگ را به سمت قاشق خود كه آن را به سمت چنگال متمايل كرده ايد هل دهيد، و همان طور كه قاشق را به سمت دهان خود مي بريد كمي آن را مايل كنيد تا قسمت گود آن در اين حالت رو به بالا قرار گيرد. وقتي كه خوردنتان تمام شد همان قواعد براي برگرداندن كارد و چنگال بر روي بشقاب نيز كاربرد دارد. به جاي قرارگيري در جاي معمول كارد و چنگال در كنار بشقاب گاهي كارد و  چنگال پودينگ به طور مستقيم بالاي بشقاب قرار داده مي شود.

 

رزرو هتل

آداب دستمال سفره

دستمال سفره فقط براي تميز كردن اطراف دهان آن هم با ضرباتي آرام مي باشد. هيچ گاه با كشيدن آن به روي پوست خود عمل تميز كردن را انجام ندهيد. دستمال سفره بايد باز شده و روي زانوهاي شما قرار گيرد. به هيچ وجه پذيرفته نيست كه آن را درون لباس يا پيراهن خود قرار دهيد. ا گر به هر دليلي مجبور به ترك صندلي خود شديد آن را روي صندلي خود قرار دهيد اين كار به منزله قصد شما براي بازگشت به صندلي براي خدمتكار به حساب مي آيد. ا گر احيانا دستمال شما روي زمين افتاد، برداشتن آن عيب به شمار نمي رود مگر اينكه در نزديك ميز شما خدمتكاري مقيم براي انجام امور ميهمانان وجود داشته باشد. هرگاه نيز ميل كردن شما تمام شد، دستمال را به گون هاي مرتب (نه اينكه كاملا تا كنيد) كنار بشقاب خود در سمت چپ بگذاريد.
در مقاله بعد به قواعد صرف غذا به طور كلي، نشستن و و طرز قرارگيري بدن بر سر ميز، نحوه صحيح صحبت و ديگر قواعد اصلي در موقعي تهاي رسمي و بر سر ميز ضيافت مي پردازيم.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۰۷:۲۲:۱۱ توسط:وب سازان نوين ايده موضوع:

خاص ترين هتل هاي دنيا

خاص ترين هتل هاي جهان در اين متن معرفي مي شوند  شما مي توانييد اين هتل ها را با هتل هاي داخل ايران و بخصوص تهران از جمله هتل آزادي تهران و هتل استقلال تهران مقايسه كنيد حتي با ديدن تصاوير .قصر كويري تا بوئينگ ۷۲۷ از جمله هتل هاي منحصر به فردي هستند كه مي توانند نظر شما راجع به هتل ها را تغيير داده و تعريف جديدي براي آن ارائه نمايند. مي خواهيم هتل هايي خاص و عجيب را كه به دليل ويژه بودن به شهرت رسيده اند به شما معرفي كنيم . رزرو هتل
 

GOLDEN CROWN LEVIN IGLUT, LEVI, FINLAND

تماشاي چراغ هاي شمالي از يك كلبه ي شيشه اي بسيار لذت بخش است. اين هتل داراي ۱۸ كلبه ي شيشه اي است كه زوج ها و يا خانواده هاي زيادي را در خود جاي مي دهد. اين بنا در فاصله ي شش مايلي از شهر پر رفت و آمد لاوي قرار دارد. لازم به ذكر است كه اين كلبه هاي شيشه اي و اسكيمويي شكل يك آشپزخانه مجهز، يك حمام كامل، و يك تخت دو نفره با پشتي هاي قابل تنظيم براي مشاهده ي شفق قطبي را به خود اختصاص داده اند. پنجره هاي  اين كلبه ها عايق و گرم هستند. براي حفظ حريم خصوصي اين كلبه ها از پرده هاي ضخيم استفاده شده است. وجود شومينه هاي كوچك روستايي لذت از اين مكان را دو چندان كرده است. در خارج از اين اتاق هاي جكوزي هاي آب گرم زيادي وجود دارد كه استفاده از آن خالي از لطف نيست. رستوران و ساختمان جديد پذيرش در ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ افتتاح خواهد شد.

گلدن كرون

DROMEN AAN ZEE, HARLINGEN, NETHERLANDS

روياي آن زي (روياي دريا) سه منظره ي منحصر به فرد از فرهنگ دريانوردي هارلينجن را به تصوير كشده است. اين بندرگاه، از اقامتگاه هايي تشكيل شده است كه ۵۶ فوت بالاتر از سطح زمين و بر روي يك جرثقيل قرار دارند. تا سال ۱۹۹۶، از اين جرثقيل براي تخليه و يا حمل بار در كشتي ها استفاده شده است. از اتاق هاي اين ماشين آلات سنگين به شكل آپارتمان هاي شيكي درآمده اند كه چشم اندازي زيبا از درياي وادان را به همراه دارند. رنگ هاي روشن، سيستم هاي صوتي و تصويري، آشپزخانه، حمام كامل، و پاسيو  منظره اي از يك قايق بادباني را به ارمغان آورده اند. مردم اين منطقه آن را “عنكبوت” مي نامند. ووتورن يك فانوس دريايي فرسوده است كه در سال ۱۹۲۰ ساخته شده و سه اتاق مارپيچي شكل را به خود اختصاص داده است. در اين اتاق ها تمام امكانات پذيرايي فراهم است. پاسيوي اين مكان داراي ۷۲ فوت ارتفاع و يك چشم انداز ۳۶۰ درجه اي زيبا از كل شهر است. اگر تمايل داريد تا در اتاقي نزديك به آب اقامت نماييد، يك قايق نجات قديمي بهترين گزينه است. اين قايق به يك اتاق بسيار مدرني تبديل شده است كه براي برگزاري تورهاي دريايي دو ساعته كاملا مناسب است. نام قبلي اين قايق ليلا ماراس بوده است كه جان ۴۵ نفر را تاكنون نجات داده است. در حال حاضر، اين قايق به يك وان چوبي دو نفره، آشپزخانه، تخت دونفره، و اتاق نشيمن با سيستم صوتي مجهز است. قسمت بالايي اين قايق براي صرف غذا و تماشاي زندگي روزمره ي مردم بندر بسيار مناسب است.

روياي آن زي

PALACIO DE SAL, SALAR DE UYUNI, BOLIVIA

شايد شما در مورد هتل هاي يخي چيزهاي زيادي را شنيده باشيد، اما هتل پالاسيو سال بوليوي اين پديده را پشت سر نهاده و با استفاده از نمك هاي فلات نمكي سالار د اويوني، يك هتل لوكس در وسط صحرا بوليوي را بوجود آورده است. مساحت اين هتل چيزي در حدود ۴۸۵۰۰ فوت مربع است كه همه چيز آن (از جمله ساخت و ساز مبلمان) از جنس نمك خواهد بود. اين هتل داراي ۳۰ اتاق ساده و شيك است كه كف پوش همه ي آن ها از جنس چوب است. يك حمام كاشي خصوصي و آب و هواي قابل كنترل از ديگر ويژگي هاي اين اتاق به شمار مي رود. تخت و صندلي هايي كه در لابي اين هتل قرار گرفته اند از جنس نمك مي باشند. اما رواندازهاي مخمل و بالش هاي اقامت در اين مكان را راحت تر كرده است. پنجره اتاق ناهار خوري نماي زيبايي از فلات پانوراما را به ارمغان آورده اند. وعده هاي غذايي اين هتل، شامل لاما تهيه از مواد محلي و گوشت گوسفند و مرغ نمكي است. لازم به ذكر است كه مرغ نمكي يكي از بهترين و معروف ترين غذاهاي اين هتل است. ساختار اين هتل به گونه اي است كه فلات هاي نمكي و آسمان پر ستاره  زيبايي آن را دو چندان كرده است.

SANTOS EXPRESS, MOSSEL BAY, SOUTH AFRICA

سانتوس اكسپرس يك قطار مسافربري متعلق به دهه ي ۱۹۲۰ است كه به طور دائم و در فاصله ي صد فوتي سانتوس پارك شده است. فاصله ي اين هتل تا موزه ي دياس در مركز شهر و يا بندر موسل  تنها ده دقيقه است. اين قطار داراي چهار واگن مجزا از هم است كه از تخت هاي دو نفره و حمام هاي مشترك تشكيل شده اند. پنجمين واگن داراي ۱۶ تخت خواب است كه براي اسكان گروه هاي بزرگ و يا مسافراني كه از بودجه ي برخوردار هستند در نظر گرفته شده است. اتاق كارگران اين قطار به اتاق ماه عسل معروف است كه داراي حمام اختصاصي و منظره ي زيبايي از اقيانوس است. اين دو واگن براي اقامت افراد يا زوج هايي در نظر گرفته شده است كه تمايل دارند كل واگن در اختيارشان باشد. ساحل سانتوس يكي از معروف ترين سواحل آفريقاي جنوبي است كه به دليل داشتن امكانات شنا، تماشاي نهنگ ها، بازارهاي ساحلي، و فعاليت هايي مانند غواصي و موج سواري شهرت يافته است.

سانتوس اكسپرس

TREEHOUSE LODGE RESORT, IQUITOS, PERU

اقامت در اين خانه و خواب رفتن با صداي پرندگان جنگل هاي باراني آمازون بسيار لذت بخش است. مهمان هاي اين خانه ي درختي مي توانند تنها با يك ساعت قايق سواري از شهر اكيتوس و بعد از بالا رفتن از درخت هاي ۳۴ تا ۶۷ فوتي، در يكي از ۸ خانه ي درختي جنگل آمازون اقامت نمايند. اين خانه ها به شكل دايره ساخته شده و پايه ي اصلي آن چوب و برگ درخت است. سقف اين خانه ها از كاهگل است كه قطر آن به ۱۸ فوت مي رسد. بالكن، پرده، و پشه بند تنها مواردي هستند كه در اين كلبه وجود داشته و شما را از صداي باران جدا مي كند. يك حمام با دوش آب سرد در زير اين اتاق قرار دارد. از هر خانه معبرهاي معلقي آويزان است كه به درخت مركزي و محل تجمع مسافران ختم مي شود. در اين خانه ي درختي مركزي، غذاهاي بسيار لذيذي سرو مي شود كه از غذاهاي سنتي پرو الهام گرفته شده است. سنجاب ها، ميمون ها، ماكائوها، تنبل ها، و جانوران ديگري در اين اكوسيستم ۲۴۵ هكتاري زندگي مي كنند. مهمانان مي توانند از يك راهنماي شخصي كمك گرفته و به گردش هاي روزانه مانند تماشاي دلفين هاي رودخانه اي و بازديد از روستاهاي بومي بپردازند.

ش


برچسب: هتل، رزرو هتل،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۴۹:۵۸ توسط:وب سازان نوين ايده موضوع:

۱۰ مورد از به‌صرفه‌ترين هتل‌ها و اقامتگاه‌ها در تايلند

 

 خانه‌هاي مانگو، واقع در Koh Lanta

 

(  بهتر است هنگام سفر به شهر ها  بهترين هتل ها را با هم مقايسه كنيد مثلا" براي تهران دو هتل بزرگ هتل آزادي تهران و هتل استقلال تهران را با هم مقايسه و از نظر قيمت و كيفيت بهترين را انتخاب كنيد .)

خانه‌هاي مانگو را تنها در روستاي ماهيگيري غيرتوريستي واقع در منطقه محبوب كوه لانتا (Koh Lanta) پيدا مي‌كنيد. اين خانه‌ها كه با چوب سنتي و روي ستون‌هايي كوچك بنا شده، اتاق‌هاي نورگير و ايوان بزرگي دارند كه از روي آنها مي‌توان دريا را هم به خوبي نظاره كرد. اگر با قايق برويد، جزاير نزديك به آن فاصله چنداني ندارند. فاصله تا ساحل با دوچرخه، تن‌ها ۱۵ دقيقه است. اين خانه‌ها ويلاهاي خانوادگي بزرگ و سوييت‌هايي دارند كه براي زوج‌هاي جوان مناسب هستند.

۲٫ سكرت‌گاردن، واقع در Koh Samui

سكرت‌گاردن، اقامتگاهي است كه اعضاي يك خانواده آن را اداره مي‌كنند. اين اقامتگاه داراي ساختمان‌هاي كوچك و بانگالوهاي ايوان‌دار است كه در سرتاسر اين باغ‌هاي زيبا پخش شده‌اند و در كنار ساحل بودا در قسمت شمالي سامويي واقع هستند. اتاق‌ها ساده و شيك هستند و در اطراف آن، مناطق دنج و بيشه‌زارهاي مرتفع متعددي براي وقت‌گذراني پيدا مي‌شوند. اين منطقه تميز و راحت است و مالكان آن، چند بريتانيايي مهربانند. سكرت‌گاردن به يك بار و رستوران نيز مجهز است.

۳٫ منطقه ThaiLife Homestay واقع در Baan Nam Khem

با كمي پياده‌روي در كناره ساحل ماسه سفيد و بسيار تميز در قسمت جنوبي روستاي ماهيگيري «بان نام خِم»، به اقامتگاه تايلايف مي‌رسيم. اين اقامتگاه مجموعه‌اي است متشكل از ويلاهاي زيبا و چوبي كه در كنار حوضچه‌هاي مملو از نيلوفر آبي ساخته شده‌اند. اينجا تن‌ها محل مسكوني موجود در اين نوار ساحلي است كه فضاي بسيار آرامش‌بخشي دارد. رسيدن به اين مكان كمي سخت است.

۴٫ خانه‌هاي ويلايي دلفين، واقع در Koh Phangan

دلفين در ميان ميهماناني كه هر ساله به اين مناطق سر مي‌زنند، از موقعيتي استثنايي برخوردار است. خانه‌هاي داراي باغ‌هاي جنگلي و بانگالوهاي داراي ايوان، اين مكان را كه در گوشه ساحل Ao Thong Nai Pan Yai قرار دارد، تبديل به يكي از آرام‌ترين فضاها در جزيره Koh Phangan كرده‌اند.

۵٫ Baan Talay واقع در Chumphon

چامفون را عموما به‌عنوان نقطه عزيمت قايق‌ها به سوي كوه تائو و سومايي مي‌شناسند؛ اما اگر همين‌جا توقف كنيد، در Thung Wua Laen يك ساحل با شيب ملايم و بسيار زيبا و همچنين موج‌سواراني كه مشغول موج‌سواري با كايت هستند را خواهيد ديد. بان تالاي همراه با اتاق‌هاي تميز و دكور شيك كه رو به ساحل يكي از بهترين مناطق براي اقامت هستند. اينجا، نقطه‌اي زيبا و آرامش‌بخش است؛ اما برخي از اوقات سال، ساحل ممكن است پر از پشه‌هاي خاكي شود.

۶٫ Cape Nidhra واقع در Hua Hin

هر اتاق در اين مجتمع اقامتي، يك سوييت بزرگ و داراي استخر خصوصي است. با توجه به قيمت اتاق‌ها كه تنها بر مبناي اقامت هفت‌شبي، كمي بيش از شبي ۹۰ پوند است، كيپ نيدرا با توجه به قيمت آن، به يكي از مناسب‌ترين مكان‌ها براي اقامت محسوب مي‌شود و مي‌تواند مكاني رويايي براي ماه عسل باشد. در كيپ نيدرا ساحل ماسه سفيد، وان‌هاي بزرگ و يك بوفه براي صبحانه هم وجود دارد..

۷٫ اقامتگاه Faasai واقع در Chantaburi

يك مجموعه عالي اقامتگاهي در باغ‌هاي زيبا كه تن‌ها چند قدم از ساحل كوچك فاصله دارد و در ۲۰ كيلومتري شهر مشهور Chantaburi واقع است. اتاق‌ها يا در بانگالوها هستند، يا در ويلاهاي چندطبقه. همراه با غذاي عالي، تهيه شده از محصولات مزارع ارگانيك همين منطقه. اينجا مكاني است آرام و ساكنان دهكده‌هاي ماهيگيري اطراف با جهانگردان بسيار مهربان هستند و غذاي دريايي تازه و خوشمزه خود را به بهاي بسيار اندك به آنها مي‌فروشند.

۸٫ مهمان‌سراي بوتيك پاپا كرپ، واقع در فوكت

فوكت، به‌خاطر اقامتگاه‌هاي گران‌قيمت و لوكس آن مشهور است. اما پاپا كرب سنت‌شكني كرده و يك مكان دوستانه تدارك ديده تا بتوانيد با بودجه معقولانه‌اي در آنجا ساكن شويد. در فصل خلوتي (ژوئن تا اكتبر) به مهمان‌سراي بوتيك پاپا كرپ بياييد تا از يك تخفيف واقعي برخوردار شويد. فوكت دقيقا در ساحل كامالا واقع نشده، ولي با تنها ۵۰ متر پياده‌روي مي‌توانيد به دريا برسيد.

۹٫ مهمان‌سراي Thup Thong واقع در منطقه Khao Lak

Thup Thong يكي از چند ساختماني است كه از سونامي سال ۲۰۰۴ كه بخش زيادي از khao Lak را از بين برد، جان سالم به در برده است. اين مهمان‌سرا همچنين يكي از معدود مكان‌هايي است كه در امتداد ساحل ماسه سفيد رو به درياي آرام آندامان و به طور خانوادگي اداره مي‌شود. اتاق‌ها ساده و تميز هستند؛ اما بانگالوهاي كنار ملك اصلي، بسيار بهتر و زيباتر هستند. يك رستوران و بار كوچك هم در آنجا وجود دارد.

۱۰٫ Jack’s Jungle واقع در Koh Lipe

چند سال پيش، منطقه Koh Lipe و پس از آنكه ساحل ماسه سفيد و آب زلال آن، روي جلد يكي از كتاب‌هاي مسافرتي پرفروش نمايان شد، توجه مسافران را به خود جلب كرد. از آن زمان تاكنون، اين جزيره براي خود شهرتي دست و پا كرده است. يكي از بهترين مناطق براي اقامت در اين جزيره، استراحتگاه جك است كه در كنار ساحل بي‌نظير آن، ۱۵ بانگالو دارد. هر ساختمان با مواد تجديدپذير و طبيعي ساخته شده، داراي يك حمام بيروني است و تمامي اين‌ها در ميان يك محيط جنگلي انبوه ساخته شده‌اند. هزينه پرداختي، شامل يك صبحانه خوشمزه نيز مي‌شود.

ش

 


برچسب: هتل، رزرو هتل،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۳۱:۵۴ توسط:وب سازان نوين ايده موضوع:

آنچه از هتل ها و امكانات و درجه بنديشان بايد بدانيد

اصطلاحات مربوط به نوع اتاق در هتل

( بهتر است هنگام سفر به شهر ها  بهترين هتل ها را با هم مقايسه كنيد مثلا" براي تهران دو هتل بزرگ هتل آزادي تهران و هتل استقلال تهران را با هم مقايسه و از نظر قيمت و كيفيت بهترين را انتخاب كنيد .)

 

اتاق يك نفره : اتاق يك نفره Single ناميده مي شود . داراي يك تخت بوده و اختصاراً با علامت SGL نشان داده مي شود.

اتاق دو نفره: اتاق دو نفره Double يا Twin ناميده مي شود . Double يعني اتاقي كه يك تخت دو نفره به هم چسبيده دارد و Twin اتاقي است كه دو تخت مجزا دارد و اختصاراً با علامت DBL نشان داده مي شود.

اتاق سه نفره: اتاق سه نفره Triple ناميده مي شود، داراي ۳ تخت تك نفره و يا يك تخت تك نفره و يك تخت دونفره به هم چسبيده مي باشد و اختصاراً با علامت TPL نشان داده مي شود.

سوئيت(Suite): به اتاقي گفته مي شود كه قسمت جلوي آن مختص پذيرايي و پشت آن اتاق خواب قرار گرفته است ، در بعضي از هتل ها قسمت پذيرايي در پايين و چند پله بالاتر اتاق خواب و حمام قرار دارد (Duplex) البته مي توان در سوئيت يك آشپزخانه كوچك نيز داير نمود.

آپارتمان(Apartment): عبارت است ازيك هال و پذيرايي با يك، دو و يا سه اتاق خواب كه هر كدام داراي دو تخت است . در صورتي كه دواتاقه باشد، معمولاً يك اتاق (Double) يك تخت دو نفره و اتاق ديگر Twin ، دو تخت يك نفره خواهد داشت. هر آپارتمان يك حمام مشترك دارد و يك آشپزخانه كوچك.معمولاً در قسمت پذيرايي به تعدادكافي صندلي يا مبل راحتي وجود دارد.

استوديو(Studio): به اتاقهايي گفته مي شود كه در بدو ورود به شكل اتاق پذيرايي ديده مي شود ولي در صورتي كه مبلها يا كاناپه ها را به صورت تختخواب در آورند حكم اتاق خواب را خواهد يافت، از اين رو، روزها اتاق پذيرايي و شبها اتاق خواب است، البته كاناپه ها طوري ساخته شده اند كه مي توان بالش و پتو و ملحفه را داخل آن جاي داد. اتاق استوديو حمام نيز دارد، استوديو مي تواند آشپزخانه كوچكي نيز داشته باشد .

كانكتد روم(Connected Room): دو اتاق تودرتو را مي گويند، هر دو اتاق به راهرو اصلي هتل راه دارد و هر كدام به تنهايي يك اتاق كامل است و حمام جداگانه اي هم دارد، اين دو اتاق به وسيله يك در از وسط به هم متصل است. چنانچه يك خانواده چهار نفره، چنين اتاقي را درخواست نمايد، بچه ها در يك اتاق و پدر و مادر در اتاق ديگر اقامت خواهند نمود، بدون اين كه درب راهرو اصلي را باز كنند، دو اتاق از درب وسط مي توانند با هم در ارتباط باشند.

كابانا(Cabana):اتاقي است هم كف، كه پنجره آن به محوطه اي باز مي شود كه متصل به استخر شناست. ساكن چنين اتاقي مي تواند براي تعويض لباس از اتاق مخصوص خود استفاده نمايد.

فيستا سوئيت(Fiesta Suite): اين نوع سوئيت ها معمولاً در هتل هائي قرار دارند كه داراي سالن عروسي است و پس از پايان مجلس عروسي، براي استراحت و خواب در اختيار عروس و داماد قرار مي گيرد. معمولاً مخارج اين سوئيت قبلاً جزو هزينه هاي مجلس عروسي منظور گرديده و حساب جداگانه اي ندارد.

انواع تخت در هتل

– تخت سالن پذيرايى/ كاناپه قابل تبديل به تخت Bed- parlor

– كاناپه تبديل به تخت Bed-Studio=Convertible Sofa

– كاناپه تبديل به تختخواب Convertible Couch

– مبل تختخوابشو Sleeping Couch

– تخت ديوارى Folding-up bed

– تخت تاشو Roll-A-Way-Bed

– يك تخت يكنفره Single

– دو تخت جداى تكنفره Twin

– يك تخت دونفره Double

– يك تخت دونفره و دو تخت تكنفره Twin Double

– تخت دونفره بزرگ Queen Size

– تخت بزرگ King Size

– تخت دوبل دوبله Double- Double Bed

– تخت با تشك آبى Water Bed

– تخت دو طبقه Bunk Beds

تختخواب بچه: مسافرينى كه بچه همراه مى آورند، معمولاً نياز به تختخواب بچه دارند، زيرا تختخوابهاى مسافرين براى بچه مناسب نيست و احتمال دارد بچه از روى تختهاى معمولى و مخصوص بزرگسالان به زمين بيافتد. اين نوع تختها هم طى فرمى كه قبلاً اشاره شد، به اتاق اضافه مى شود و وجه اضافى نيز به حساب منظور مى گردد. تختخواب بچه، رو تشكى مشمع نيز دارد كه مانع از رسيدن رطوبت از بچه به تشك مى شود.

تختخواب تاشو(Extra Bed): چون تعداد افراد بعضى از خانواده ها زياد و بيش از تعداد تختخوابهاى اتاق است، استفاده از تخت اضافى ناگزير خواهد بود. تختخوابهاى اضافى را Extra Bed مى نامند. اين تختها در طبقات هتل وجود دارد و براساس فرمى كه Reception به خانه دارى مى دهد، در اختيار اتاقها گذاشته مى شود. اين تختها از نوع تاشو مى باشند و علت اين كه بايستى طى صدور فرمى تحويل داده شود اين است كه بابت تخت اضافى، وجه اضافى از مسافر دريافت مى شود كه به حساب اتاق منظور مى گردد. از اين فرم نسخه اى نيز به Cashier (صندوق) مى رود تا وجه تخت اضافى به حساب اتاق نوشته شود.

انواع سرويس در هتل ها

O.R) Only Room): يعني اتاق جهت اقامت بدون هيچگونه وعده غذائي.

B.B) Bed & Breakfast):يعني اتاق جهت اقامت همراه با يك وعده صبحانه در روز.

H.B) Half Board): يعني اتاق جهت اقامت همراه با يك وعده صبحانه و يك وعده نهار يا شام. مثلاً سرويس H.B در دبي معمولاً به يك وعده صبحانه و يك وعده نهار اطلاق گرديده در حالي كه همان سرويس در تركيه (منطقه آنتاليا و منطقه درياي اژه) به يك وعده صبحانه و يك وعده شام اطلاق مي گردد.

F.B) Full Board): يعني اتاق جهت اقامت همراه با يك وعده صبحانه ، يك وعده ناهار و يك وعده شام. در بعضي از هتل ها اين سرويس بصورت سرويس Full board plus يعني اتاق جهت اقامت همراه با يك وعده صبحانه ، يك وعده ناهار ، يك وعده شام و نوشيدني ها هنگام صرف ناهار و شام ارائه مي گردد .

ALL) All Inclusive): يعني اتاق جهت اقامت همراه با تمام وعده هاي غذائي شامل صبحانه، ناهار ، عصرانه و شام و نوشيدني هاي رايگان . اين سرويس معمولاً در هتل هاي واقع شده در شهرهاي ساحلي نظير كوش آداسي ، بودروم ، مارماريس آنتاليا و . . . ارائه مي گردد و بسته به نوع نوشيدني ارائه شده مثلاً توليد داخل يا خارج كشور و اينكه در چه ساعاتي از شبانه روز ارائه مي گردد داراي واژه هاي متفاوتي است نظير Ultra All Inclusive و Maximum All Inclusive. در بعضي از هتل هائي كه چنين سرويسي ارائه مي گردد استفاده رايگان از ورزشهاي آبي از قبيل جت اسكي ، اسكي روي آب ، غواصي ، ماساژ و . . . براي يكبار در طول اقامت جزئي از سرويس مي باشد.

UALL) ULTERA All Inclusive): يعني صبحانه و ناهار و شام و نوشيدني داخلي و همينطور خارجي و عصرانه در طول ۲۴ ساعت . در اين هتل ها نيز در ابتداي ورود به شما برنامه اي داده مي شود كه در چه ساعتهايي مي توانيد از سرويس هاي رستوران ها و نوشيدنيها استفاده كنيد.

اصطلاحات مربوط به سن مسافر

بزرگسال Adult: به افراد بيش از ۱۲ سال اطلاق مي گردد و با علامت اختصاري ADL نشان داده مي شود.

اطفال ۲-۶ سال Child: كودكاني هستند كه معمولاً در هتل ها به آنها تخت اختصاص نمي يابد و با علامت اختصاري ۶-۲ CHD نشان داده مي شود.

اطفال ۶-۱۲ سال Child: كودكاني هستند كه معمولاً در هتل ها به آنها تخت از نوع سفري اختصاص مي يابد و با علامت اختصاري ۱۲-۶ CHD ن نشان داده مي شود.

نوزاد Infant: به كودكان زير دوسال اطلاق مي گردد كه معمولاً در هتل ها به آنها تخت اختصاص نمي يابد و با علامت اختصاري INF نشان داده مي شود.

ش


برچسب: هتل، رزرو هتل،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۲۵:۱۶ توسط:وب سازان نوين ايده موضوع:

چگونه بهترين اتاق هتل را دريافت كنيم؟

راه هايي براي دريافت بهترين قيمت هتل ها و رزرو هتل

احتمالا در اين مرحله شما آماده هستيد. مي ‌دانيد كه چه نوع اتاقي مي ‌خواهيد و كارت اقامت مكرر و كوپن ‌هاي ارتقاي رايگان خدمات خود را ارائه كرده ‌ايد. با اين‌وجود بازهم به ‌صورت دقيق تشريح كنيد كه چه انتظاري داريد. محكم ولي مودبانه درخواست خود را ارائه كنيد زيرا در اين شرايط كارمندان بيشتر به كمك كردن به شما راغب خواهند بود و حتي اگر با آن‌ ها با مهرباني برخورد كنيد، از هيچ تلاشي براي شما دريغ نخواهند كرد.. ( بهتر است هنگام سفر به شهر ها  بهترين هتل ها را با هم مقايسه كنيد مثلا" براي تهران دو هتل بزرگ هتل آزادي تهران و هتل استقلال تهران را با هم مقايسه و از نظر قيمت و كيفيت بهترين را انتخاب كنيد .)

ميزان صداهاي محيطي را مدنظر داشته باشيد؛ به موقعيت مكاني رستوران ‌ها، پاركينگ ‌ها و استخرها توجه داشته باشيد. طبقات بالايي به‌ صورت كلي ساكت ‌تر هستند. همچنين اگر هتل شما رو به ساحل، كوهستان و يا افق شهري باشد بايد بپرسيد كه كدام سمت ساختمان، منظره بهتري دارد. به مسئولان پذيرش بگوييد كه مي‌ خواهيد پيش از در اختيار گرفتن اتاق و بردن چمدان‌هاي خود به آنجا، اتاق را ببينيد. پيش از اين‌ كه در اتاق جاي ‌گير شويد، مطمئن شويد كه به ‌تمامي موارد و مشكلات موجود بلافاصله رسيدگي شده است. همچنين اگر مورد خاص و يا مناسبت ويژه‌ اي وجود دارد كه هنوز به آن اشاره نكرده‌ ايد، اين زمان (پيش از تحويل گرفتن اتاق) بهترين وقت براي انجام آن است. احساس نكنيد كه  گفتن مواردي مانند اين‌كه سالگرد ازدواج يا تولد شما است، ابلهانه هستند.

هتل

سفر با كودكان

هنگامي‌كه با يك كودك سفر مي ‌كنيد، مطمئن باشيد كه هتل ‌هايي را انتخاب مي ‌كنيد كه امكانات مناسب براي آن ‌ها را ارائه مي ‌كنند. اين امكانات شامل مواردي مانند محل بازي، نزديكي به پارك، استخر و (از همه مهم ‌تر) وعده‌ هاي غذايي رايگان است. همچنين اگر مي‌ خواهيد براي مدتي طولاني ‌تر در يك هتل اقامت داشته باشيد، بهتر است كه اتاقي را رزرو كنيد كه يك آشپز خانه كوچك داشته باشد. اين آشپز خانه حتي اگر از آن براي درست كردن ميان وعده‌ ها و يا گرم كردن غذاهاي باقي مانده از پيش استفاده كنيد نيز بازهم موجب راحت ‌تر شدن كار و صرفه جويي در پول خواهد شد.
بسياري از هتل ‌ها، سوييت ‌هايي را دارند كه قيمت آن ‌ها تنها چند دلار بالاتر است. اگر تعداد هم‌ سفرانتان زياد است، سوييت ‌ها را نيز مد نظر قرار بدهيد؛ زيرا بيشتر هتل ها سوييت ‌هاي خود را با دو تخت كامل و كاناپه ‌هاي تاشو ارائه مي ‌كنند. ديگر گزينه جايگزين پرداخت هزينه براي كامل دو اتاق مجاور يكديگر نيز اين است كه به سراغ اتاق‌ هاي نوجوانان برويد. اين اتاق‌ ها در حقيقت اتاق‌هاي كوچكي هستند كه معمولا قيمتي به ‌مراتب كمتر از اتاق ‌هاي عادي دارند. اگر به همراه افرادي در رده ‌هاي سني نوجوان و جوان سفر مي ‌كنيد، اين اتاق ‌ها يك ايده عالي به‌ حساب مي ‌آيند.

ش

 


برچسب: هتل، رزرو هتل،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۱۹:۳۸ توسط:وب سازان نوين ايده موضوع:

چگونه در سفر هتل مناسب انتخاب كنيم؟

انتخاب هتل مناسب هميشه يكي از مهم‌ترين دغدغه‌ها در طول سفر بوده است. چه به تنهايي و براي كار سفر كنيد چه با اعضاي خانواده و به قصد تفريح، آسودگي در طول اقامت شبانه از اهميت بالايي برخوردار است. ( بهتر است هنگام سفر به شهر ها  بهترين هتل ها را با هم مقايسه كنيد مثلا" براي تهران دو هتل بزرگ هتل آزادي تهران و هتل استقلال تهران را با هم مقايسه و از نظر قيمت و كيفيت بهترين را انتخاب كنيد .

از آنجا كه هر مسافر داراي نيازهاي مختلفي است، هنگام انتخاب هتل بايد اولويت ها از پيش مشخص شوند. پس بهتر است پيش از سفر از خود بپرسيد كدام يك از انواع اقامتگاه ها مورد نيازتان است و چه ميزان از بودجه سفرتان را به آن اختصاص مي دهيد. اگر سفري كاري در پيش داريد، موقعيت مكاني محل اقامت شما و سكوت و آرامش آن از اهميت بالايي برخوردار است.

در سفرهاي خانودگي اما بهتر است به امكانات تفريحي هتل و همچنين مراكز خريد و جاذبه هايي كه در اطراف آن وجود دارد، بيشتر توجه كنيد.

هتل مناسب

انواع هتل :
مثلاً در يك شهر باستاني هتل هايي كه به محل هاي باستاني شهر و جاهاي ديدني نزديك ترند از اين دست محسوب مي شوند. و يا در شهر هايي كه قالب نمايشگاهي دارند هتل هاي نزديك محل هاي برگزاري نمايشگاه ها اين چنين اند. همين طور شهر هاي تجاري و مراكز تجاري و بيزنسي آن شهرها. در مقابل، هتل هايي كه در اطراف شهر واقع شده اند از يك سو امكانات بيشتري به مسافر مي دهند و از سوي ديگر ارزان ترند.
موقعيت مكاني هتل:
در سفرهاي تفريحي يا زماني كه به هواي ديدني هاي يك شهر به آن سفر مي كنيد، اگر موقعيت هتل دور از مراكز خريد يا جاهاي ديدني شهر باشد، مجبور خواهيد بود براي تردد در شهر از تاكسي استفاده كنيد. تاكسي در بعضي شهرها واقعا گران است. انتخاب نادرست محل هتل مي تواند تمام صرفه جويي شما در انتخاب هتل با قيمت مناسب تر را بر باد دهد!

حالا در اين جا براي ما دو سوال پيش مي آيند :
۱.چطور جاي مناسب را تشخيص دهيم
براي پاسخ به اين سوال بايد گفت جاي مناسب به هدف شما از سفر برمي گردد. بعنوان مثال وقتي به استانبول سفر مي كنيد اگر قصد ديدن جاهاي تاريخي را داريد بهتر است هتل شما در منطقه ي «سلطان احمد» واقع شده باشد. اما اگر قصد خريد داريد يا براي كار اداري به استانبول مي رويد منطقه ي «تقسيم» انتخاب مناسب تري است.
۲.چطور هتلي نزديك به آن جا بگيريم؟
تك تك هتل هاي شهرها و كشورهاي مختلف در سايت الي گشت، بخش رزرو هتل وجود دارند. شما با يك جستجوي كوتاه مي توانيد هتل هاي مورد نظرتان را پيدا كنيد .
درجه بندي هتل ها
چيزي كه در اين جا مهم است آن است كه تعداد ستاره براي هتل لازم هست اما كافي نيست. پارامترهاي ديگري در مورد هتل وجود دارد كه آن ها را هم بايد در كنار تعداد ستاره هاي هتل گذاشت و بر اساس مجموع آن ها اقدام به انتخاب نمود.
كيفيت غذا و سرويس هتل، امكانات پذيرايي و برنامه هاي خاص خصوصا براي بچه ها ، چشم انداز هتل، تنوع اتاق ها و اندازه و امكانات داخل آن ها، امكانات رايگان هتل نظير استخر سرپوشيده و روباز و ماساژ و محل ورزش، سهولت دسترسي به اطراف و موقعيت، آشنا بودن كارمندان هتل به زبان انگليسي و مفيد بودن آنها در زماني كه از آنها راهنمايي مي خواهيد و نكاتي از اين دست، در كنار تعداد ستاره هاي هتل ،تعيين كننده درجه و كيفيت واقعي هتل هستند. همين طور ممكن است براي شما نكات خاصي مهم باشد. فضاي هتل و طراحي دكوراسيون كه مي تواند محلي يا مدرن باشد، اتاق بالكن داشته باشد ، اينترنت بي سيم حتما درون اتاق قابل دسترسي باشد حتي اگر رايگان نباشد و يا مواردي ديگر از اين گونه كه در نگاه اول ممكن است اصلا به چشم نيايد اما روز شما را بسازد.
از طرف ديگر كاملا ممكن است براي كسي كه به يك سفر كاري رفته يا براي ديدن جاهاي ديدني به اروپا سفر كرده، هتل، تنها نقش خوابگاه را بازي كند كه در اين صورت بسياري از پارامترهاي فوق اصلا مهم نخواهد بود! به همين خاطر براي چنين سفرهايي گرفتن يك هتل ۵ ستاره و حتي ۴ ستاره احتمالا فقط هدر دادن پول است! به شرط آن كه اگر هم هتل ٣ ستاره گرفتيد، پيشاپيش مطمئن شويد كه هتل خوبي انتخاب مي كنيد.
حتما پيش از رزرو هتل مطمئن شويد كه چه امكاناتي همراه اين رزرواسيون به شما تعلق مي گيرد و آن ها را از هتل بخواهيد. ممكن است كسي اين وسط فراموش كرده باشد كه اتاق شما با صبحانه رزرو شده!
و دست آخر اما شايد مهم تر از همه ببينيد افرادي كه قبل از شما به اين هتل رفته اند چه نظري دارند.

توصيه هاي آخر

۱. اگر هتل خود را حدود دو سه ماه پيش از سفر رزرو كنيد، معمولاً تخفيف خوبي به شما تعلق خواهد گرفت و اگر هم بخواهيد آن را كنسل كنيد هزينه ي ناچيزي از پرداخت شما كسر و مابقي به شما بازگردانده مي شود. معمولاً اين كار ارزشش را دارد. از طرف ديگر هر چه به روزهاي آخر نزديك شويد علاوه بر اين كه انتخاب هايتان محدود مي شود قيمت نيز بي رحمانه بالا مي رود!
۲. اگر شهر مقصد، سرويس مترو يا اتوبوس درون شهري خوبي دارد سعي كنيد هتل خود را در نزديكي ايستگاه بگيريد. حمل و نقل درون شهري خصوصاً در يك شهر غريب مي تواند معضلي باشد.
۳. اگر براي مناسبتي خاص سفر مي كنيد، مثلا سفر ماه عسل يا سالگرد ازدواج، اين را به هتل بگوييد. معمولاً سعي مي كنند كارهايي خاص براي شما بكنند كه از اين سفر هميشه به خوشي ياد كنيد.
۴. صبحانه هتل خصوصاً اگر هتل لوكسي رزرو كرده ايد مي تواند حدود ٢٠ تا ۴٠ يورو برايتان هزينه داشته باشد. براي سفر كاري و تجاري گزينه بسيار خوبي است. اما اگر براي ديدن جاهاي ديدني رفته ايد احتمالاً ماجراجويي پيدا كردن كافه اي در شهر و خوردن صبحانه اي مخصوص آن شهر، هم خاطره بهتري برايتان مي سازد و هم ارزان تر تمام مي شود.
۵. فهرست امكانات و شرايط اتاق را حتما پيش از رزرو، كامل و دقيق مطالعه كنيد. شرايط تعريف شده براي فرزند و سن و سالش و وضعيت تخت براي او، شرايط كنسل كردن رزرواسيون، ساعت Check in به هتل و ساعت Check out از هتل و هر گونه شرط و شروط ريز و درشت كه دانستن آن ها مي تواند به شما كمك كند.
۶. يكي از مواردي كه لازم است بدان دقت كنيد آن است كه آيا قيمت اعلام شده براي هتل دربرگيرنده ماليات ها و هزينه هاي جانبي نيز هست يا خير. سايت ها يا مراكز رزرواسيون گاهي از اين امر براي بهتر نشان دادن قيمت هاي خود استفاده مي كنند اما زماني كه مي خواهيد هتل را رزرو كنيد ١٠ تا ٢٠ درصد هزينه ي اضافه بر روي صورتحساب خود مشاهده مي كنيد!
۷. نكته ديگري كه در مطالعه شرايط اتاق بايد بررسي كنيد آن است كه كدام يك از امكانات هتل براي شما رايگان است و كدام يك مستوجب هزينه. مثلاً در بسياري از هتل ها استفاده از باشگاه ورزشي هتل رايگان است اما در مقابل استفاده از وسايل داخل يخچال خود اتاق هزينه در بر دارد، آن هم بسيار بالاتر از قيمت همان خوردني يا آشاميدني اگر آن را از فروشگاه بخريد! فهرست اين هزينه ها معمولاً در پايان مدت اقامت شما و در زمان تسويه حساب و ترك هتل در قالب صورتحساب در اختيار شما قرار مي گيرد و بايد آن را بپردازيد.
۸. اگر سن فرزند شما بيش از ۶ سال است ديگر از نظر هتل خردسال محسوب نمي شود و بايد او را فردي بزرگسال فرض كنيد. در مورد كودكان زير ۶ سال هم شرايط هتل ها با هم فرق مي كند كه بايد پيش از سفر حتماً بررسي كنيد.
۹. ضمناً اگر با فرزند خود سفر مي كنيد بهتر است پيش از سفر جست و جويي بكنيد. هتل هايي هستند كه از صبح تا شب كلي برنامه براي فرزندان شما دارند و تمام روز آن ها را سرگرم مي كنند.

ش


برچسب: هتل، رزرو هتل،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۳۷:۵۲ توسط:وب سازان نوين ايده موضوع:

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / آهنگ پیشواز / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید /انجام پروژه متلبطراح و بهینه ساز سئو سایت سیروتا / اجاره جرثقیلطراحی تخصصی وب سایت / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد / سایت تفریحی / ربات تلرسام / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید لپ تاپ استوک / انجام پروژه متلب / چگونه جذب خود کنیم